top of page

회사연혁

2021년

02월   Ι   벤처기업 등록

2020년

 12월   Ι   지하수영향조사기관 등록

 10월   Ι   싱크홀감지시스템 개발

06월   Ι   IoT기반 원격 디바이스 장치 개발

03월   Ι   연구전담개발부서 설립 인정

 03월   Ι   중소벤처진흥공단 지원기업 선정

02월   Ι   산업인력공단 인력 양성사업 협약 

01월   Ι   주식회사 정인지하수자원기술단 설립

bottom of page